Добри и безопасни условия на труд

Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване условията на труд и превенция на риска при извършване на работните дейности в „Мебелисимо“ ЕООД, гр. София. Основната му дейност е търговия с мебели, собствено производство. Дружеството изпълнява поръчки за широк кръг клиенти като се фокусира върху работа по индивидуални проекти и такива на водещи дизайнерски фирми. В него работят 14 служители на различни длъжности. Потребностите, които проектът ще задоволи са свързани с осигуряване на безопасни условия на труд и повишаване на качеството на работните места в дружеството. Предвижда се разработване на стратегия за човешките ресурси, фокусирана върху лицата на възраст над 54 г.Съгласно предписанията на Служба „Трудова медицина“ ще бъдат осигурени ЛПС, колективни предпазни средства и специално работно облекло по утвърден списък. Проектът предвижда осигуряване на социални придобивки за работещите – оборудване и ремонт на помещение за отдих. Целевата група по проекта обхваща всички заети лица и е описана в т. 11 от настоящия формуляр. Цел на проекта: подобряване на работната среда и качеството на работните места, осигуряване на добри и безопасни условия на труд за заетите в дружеството лица. Очаквани резултати: осигурени безопасни условия на труд и превенция на риска от трудови злополуки; повишена сигурност при работа; подобрена организация на работа; повишено качество на работните места и като съвкупно следствие, повишена удовлетвореност и ниво на устойчива заетост за персонала; нарастанала производителност и кокурентоспособност на дружеството. Дейности: разработване на стратегия за човешките ресурси; закупуване на специално работно облекло, ЛПС и колективни предпазни средства; оборудване и ремонт на стая за почивка; управление и визуализация на проекта.

Обща цел на проекта: Подобряване на работната среда и качеството на работните места в „Мебелисимо“ ЕООД чрез оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси и осигуряване на добри и безопасни условия на труд и социални придобивки за заетите лица. Специфичните цели са конкретизирани след идентификация на нуждите на дружеството. Те са изразени в: 1. Оптимизация на управлението на дружеството чрез разработване и внедряване на стратегия за иновативно обучение на заетите лица, за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот и удължавне на трудовия живот на по-възрастните работници и служители в дружеството. 2. Осигуряване на безопасни условия на труд и превенция на рисковете чрез закупуване на висококачествено специално работно облекло, ЛПС и колективни предпазни средства, съгласно предписанията на Служба „Трудова медицина“. 3. Осигуряване на социални придобивки за работниците. Проектът се разработва в рамките на процедура BG05M9OP001-1.008 -„Добри и безопасни условия на труд“ от Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП „РЧР“ 2014-2020 г. Целите му са в унисон с тези на процедурата, които касаят подобряване на работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси. Очаква се постигането им да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за иновативно обучение на човешките ресурси ще допринесе за професонално осъвършенставане, успешно съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители. Изпълнението на настоящото проектно предложение ще бъде стъпка в посока постигане на: (1) по-висока и по-качествена заетост; (2) намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, което са два от трите основни стълба на стратегията на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Ползите за заетите лица ще бъдат: постигнат висок професионализъм, осигурена професионална заетост, повишена удовлетвореност от работата и нарастнали доходи, осигурени професионална реализация и социална интеграция. За самото дружество изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на качеството на работните места, запазване на заетостта, професионално усъвършенстване и повишено качеството на работната сила. Цялостният резултат ще бъде повишаване на производителността, адаптивността и качеството на работната сила и респективно – на нейната конкурентоспособност. Ще се подобри качество на предлаганите услуги, а съответно и конкурентоспособността на „Мебелисимо“ ЕООД.

13.06.2017

31.12.2018

117 192.19 BGN
117 192.19 BGN